top of page

Client:

Year:

2023

Mawaru katachi

Hana isho no tenkai

C'est un Hana isho no tenkai, forme plus évoluée. Mawaru-katachi est une forme avancée du Katamukeru-katachi, il est composé de trois Katamukeru-katachi disposés dans un vase rond ou 3 petits contenants. Les Shu-shi de chacun des trois Katamukeru-katachi sont les Yahu-shi du Mawaru-katachi.

bottom of page